Arasan Baths

Architects: A.V. Khan, M. Ospanov, E.V. Chechelov and K. Tulebayev
Completed: 1982
Address: Tulebaeva St 78, Almaty, Kazakhstan