Aul Residential Complex

Architects: B. Voronin, L. Andreyeva, Yu. Ratushnyi, V. Lepeshov, V. Ve, M.Rakhimbayev. 
Completed: 2002
Address: Tole Bi Street 286/1, Almaty, Kazakhstan