Bishkek State History Museum

Architects: V. Anistratov, S. Abyshev, R. Asylbekov, K. Ibrayev, V. Ivanov, A. Kudelya, M. Kerimkulov, M. Saltybayev, O. Chestnokov, N. Kravtsov
Completed: 1985
Address: Chuy Ave, Bishkek, Kyrgyzstan