Kazakh Palace of the Republic

Architects: Vladimir Kim, Yury Ratushniy, Vladimir Alle, Nikolay Ripinskiy, Lev Uhobotov
Completed: 1970
Address: Dostyk Avenue, 56, Almaty, Kazakhstan