Musrepov Children’s Theater

Architects: L Sidorkin, Evgeniy Matveyevich, Oleg Bogomolov
Completed: 1963
Address: 38 Abylai Khan, Almaty, Kazakhstan