Qyz Zhibek

Artists: Nikolai Tsivchinskiy, Moldakhmet Syzdykovich Kenbaev 
Completed: 1971
Address: Abay Ave 101а, Almaty, Kazakhstan