The Kazakhstan Hotel

Architects: Yuri Ratushniy, Lev Uhobotov, Arkadiy Deev
Completed: 1977
Address: Dostyk Avenue, 52, Almaty, Kazakhstan